Oferta

Inkubator Eksperta Hipotecznego

Czytaj więcej

Arrow right

Moduł I

40-godzinny kurs, Autor: Joanna Ritter

Pewność siebie

Czytaj więcej

Arrow right

Moduł II

3-godzinny kurs, Autor: Joanna Ritter

Asertywność

Czytaj więcej

Arrow right

Moduł III

3-godzinny kurs, Autor: Joanna Ritter

Dbanie o siebie

Czytaj więcej

Arrow right

Moduł IV

3-godzinny kurs, Autor: Joanna Ritter

Zwiększanie odporności

Czytaj więcej

Arrow right

Moduł V

3-godzinny kurs, Autor: Joanna Ritter

Komunikacja interpersonalna

Czytaj więcej

Arrow right

Moduł VI

5-godzinny kurs, Autor: Joanna Ritter
Side image

Coaching

Najbliższą mi definicją coachingu jest ta za Jenny Rogers:

„Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju, działania i osiągania dobrostanu. Coaching podnosi samoświadomość i pozwala wskazać dostępne możliwości. Dzięki niemu ludzie odnajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowania. Celem coachingu jest pokonanie rozziewu między potencjałem jednostki a stanem obecnym. „

Uzupełnieniem tej definicji są sformułowane również przez Rogers zasady, o które opiera się coaching:

  • Zasada nr 1: Klient jest źródłem zasobów
  • Zasada nr 2: Coach ma pomóc wydobyć zasoby, którymi dysponuje klient
  • Zasada nr 3: Coaching dotyczy całej osoby
  • Zasada nr 4: Klient wybiera temat
  • Zasada nr 5: Coach i klient są sobie równi
  • Zasada nr 6: Celem coachingu jest działanie i zmiana

KOMPETENCJE PROFESJONALNEGO COACHA

arrow prev

Wiedza

1. Wiedza dotycząca tego, czym jest coaching, jakie są etapy i narzędzia pracy w procesie coachingu
2. Wiedza z zakresu psychologii: rozwoju osób dorosłych, optymalnych warunków uczenia się, emocji i motywacji, różnic indywidualnych
3. Wiedza specjalistyczna z określonej dziedziny, np.: zarządzania, specjalisty ds. sprzedaży itp.

Umiejętności

1. Umiejętności interpersonalne: komunikacyjne, budowania autentycznej relacji
2. Umiejętność zarządzania sobą i pracą w trakcie sesji i całego procesu,
3. Umiejętność określania potrzeb rozwojowych- pomaganie w ustalaniu celów uczenia się i w planowaniu działań,
4. Umiejętność towarzyszenia klientowi, przeprowadzenie go przez cały cykl uczenia, dokonywania zmian oraz osiągania celów przez klienta (stawianie wyzwań, docenianie sukcesów, przepracowanie porażek, budowanie zaangażowania u klienta i koncentracji na celach).

Postawa coacha

1. Szacunek do indywidualnych decyzji, wyborów klienta oraz do sposobu, w jaki spostrzega świat
2. Wiara w potencjał klienta, w możliwości dokonania zmian, uczenia się.
3. Wewnętrzna równowaga
4. Godny zaufania- coach w stopniu całkowitym jest zobowiązany do zachowywania tajemnicy zawodowej. Wyjątek może stanowić jedynie sytuacja, w której coach występowałby jako strona w Sądzie. Wtedy podlega rygorom Prawa obowiązującego w Państwie. Coach nigdy nie używa nazwisk swoich klientów w rozmowach (nawet w rozmowach superwizyjnych).
5. Bycie sobą - bycie osobą autentyczną
6. Zaangażowanie
7. Postawa niewiedzy
8. Profesjonalizm: korzystanie z działań i narzędzi, które mają związek z zadaniami i celami coachingu, które coach potrafi wytłumaczyć; takie działanie, aby klient jak najszybciej i jak najpełniej osiągnął zamierzony rezultat
9. Ciekawość i otwartość na drugiego człowieka, która przejawia się w nieprzywiązywaniu do swoich opinii, przekonań, założeń wobec ludzi, elastyczność w myśleniu i gotowość na zmiany
arrow next
Side image

ETYKA PRACY COACHA

1. Coach dba o swoje przygotowanie merytoryczne i rozwój umiejętności.

2. Coach dba o wizerunek i interesy swojego klienta.

3. Coach zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy.

4. Coach powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych, jeżeli okoliczności zewnętrzne lub jego własny aktualny stan fizyczny czy psychiczny są tego rodzaju, że mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.

5. Coach nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych coachów. Stwierdzając nieetyczne postępowanie kolegi w sprawach zawodowych lub dowiadując się o takim zachowaniu, coach stara się przekonać go o niewłaściwości jego czynów, korzystając gdy trzeba, z pomocy innych kolegów. Jeśli taka interwencja okazuje się nieskuteczna, coach zgłasza sprawę do właściwej instytucji, która określa dalszy sposób jej załatwienia.

6. Coach jest odpowiedzialny za ustanawianie wyraźnych, odpowiednich do sytuacji relacji z klientami.

7. Coach zgodnie z prawdą przedstawia swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

8. Coach nie wykorzystuje informacji uzyskanych w trakcie procesu coachingu w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści osobistych, zawodowych czy finansowych z wyjątkiem zapłaty za wykonaną pracę.

9. Gdy coach czuje, że coaching nie jest właściwym rozwiązaniem dla klienta lub nie jest z jakiegoś powodu skuteczny, jest zobowiązany do omówienia tego z klientem w sposób nie uwłaczający jego godności.

10. Coach nie podejmuje się coachingu, który stałby w sprzeczności z coachingiem prowadzonym dla innego klienta lub byłby konkurencyjny.

11. Coach nie ujawnia osobom trzecim informacji dotyczących swojego klienta, na temat przebiegu coachingu, tematów poruszanych podczas sesji z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient upoważni coacha do ich ujawnienia lub w sytuacji kiedy klient ujawnia zamiar zagrożenia życiu swojemu lub innych osób oraz kiedy świadomie działa na niekorzyść innych osób i/lub organizacji.

12. Coach będący z wykształcenia psychologiem nie udostępnia specyficznych metod badawczych osobom nieprzygotowanym do ich kompetentnego stosowania.